آزمون زبان ورودی دوره دکتری(نیمه متمرکز)داخلی کلیه رشته امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه و فنی و مهندسی (کد 1470)

30 سوال    زمان: 00:30:00