آزمون زبان ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز ) داخلی رشته های علوم انسانی و دامپزشکی و کشاورزی و منابع طبیعی و هنر و فرهنگ و زبان های باستانی (کد 1471)

30 سوال    زمان: 00:30:00