آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی (رشته کامپیوتر(درس های شایستگی غیرفنی )-(کد14)