آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی – رشته کامپیوتر(درس های عمومی)-(کد14)