آزمون مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی – بهمن 95(کد 1455)