آزمون مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی – بهمن 96(کد 1455)