مدیریت سرمایه گذاری و ریسک ( کد 1142)

15 سوال    زمان: 00:15:00