آزمون مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی – مرداد 95(کد 1455)